TIN CỦA HUYỆN TIN CỦA HUYỆN

Kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2023)
Ngày đăng 12/10/2023 | 09:11  | Lượt xem: 102

Ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”. Quyết định này nhằm phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam cùng với đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp.

Sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư tay cho giới Công thương Việt Nam, trong đó nhấn mạnh rằng “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này”. Bức thư có đoạn “… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…” (Trích Thư  Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công thương  được đăng trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam).

Cho đến nay, thực tế đã khẳng định ý nghĩa lịch sử của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương vào ngày 13/10/1945. Trong giai đoạn này - giai đoạn hộp nhập kinh tế quốc tế - bức thư của Hồ Chủ tịch vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng và kiến thiết đất nước. Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 20/9/2004 đã cụ thể hóa đường lối, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chính sách thúc đẩy doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh, có phẩm chất uy tín để góp phần tự chủ nền kinh tế của Việt Nam. Sự ra đời của ngày Doanh nhân Việt Nam như một bước cụ thể hóa đường lối, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân. Hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tự tin góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.

Việc thành lập ngày Doanh Nhân Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc. Hơn ai hết, những người doanh nhân cũng như những người nông dân, công nhân, trí thức. Họ đã vượt qua những khó khăn, thử thách, có vinh quang, có thành tựu cũng có những trầm luân với sự phát triển của đất nước. Ý nghĩa của ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 chính là sự tôn vinh đóng góp của những người doanh nhân với sự phát triển của xã hội, khẳng định vị trí của mình vào công cuộc phát triển chung của đất nước. Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam sẽ là niềm động lực cho đội ngũ tinh hoa này sẽ tiếp tục tiến lên, vượt qua những thách thức, đóng góp vào công cuộc chung. Ngoài ra còn giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân. Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Để kịp thời động viên, khuyến khích, tuyên dương các doanh nghiệp cũng như hưởng ứng chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nối giữa các doanh nghiệp trên địa bàn Huyện, giữa chính quyền với doanh nghiệp, doanh nhân, công nhân và người lao động. UBND huyện Đan Phượng cũng đã ban hành Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 09/10/2023 về việc tổ chức gặp Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân huyện Đan Phượng nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2023), nhằm ghi nhận, tôn vinh, động viên, khuyến khích Doanh nhân và doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Huyện, tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid - 19. Giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia, đóng góp vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội huyện Đan Phượng trong thời gian tới.

Hội nghị gặp mặt sẽ được tổ chức vào chiều ngày 12/10/2023, tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng./.