TIN CỦA HUYỆN TIN CỦA HUYỆN

Ứng dụng Cơ sở Dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn huyện Đan Phượng
Ngày đăng 27/02/2024 | 11:56  | Lượt xem: 35

UBND huyện Đan Phượng ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc triển khai giải pháp Ứng dụng Cơ sở Dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn huyện Đan Phượng

UBND huyện Đan Phượng ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc triển khai giải pháp Ứng dụng Cơ sở Dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn huyện Đan Phượng

Mục đích của kế hoạch là nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thủ đô về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ an sinh xã hội để người dân trên địa bàn huyện tiếp cận với nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành thuộc thành phố trong công tác tuyên truyền về tiện ích ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đánh giá khả tín khách hàng vay và phổ biến đến toàn thể người dân trên địa bàn huyện nắm nội dung giải pháp ứng dụng này. Từ đó tiếp cận các nguồn vốn chính thống, vốn vay tiêu dùng không phải thế chấp tài sản, hạn chế việc vay “lãi nóng” từ các đối tượng tín dụng đen...

Kế hoạch yêu cầu triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; phổ biến tiện ích của việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ an sinh xã hội để người dân trên địa bàn huyện tiếp cận với nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Kết hợp lồng ghép thông tin, tuyên truyền với thực hiện giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ an sinh xã hội với thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ cho vay tín chấp, góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm "tín dụng đen".

Nội dung chi tiết xem tại đây